• Voľné pracovné miesta
  • Prevádzkový zamestnanec v školskej jedálni pri základnej škole

   • Úväzok:
    Plný prac. úväzok, od 6,45 h.- 14,45 h. pondelok až piatok, t. j. 7,5 denne + 30 min. obedňajšia prestávka
    Dátum nástupu:
    Nástup do pracovného pomeru: ihneď - po vzájomnej dohode - doba určitá (neskôr neurčitý PP)
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady: neustanovuje, potravinársky preukaz , osvedčenie o odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, vzdelanie - doklad, zápočet odpracovaných rokov, (pri nástupe vstupná lekárska prehliadka, osobný dotazník ....)

    Platové zaradenie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
    vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zmien.
    Platová trieda 1 = plat 624,00 € hrubý mesačný plat , po skúšobnej dobe neskôr osobný príplatok.

    Prac. náplň (prac. činnosti 01.01.04) podľa NV SR č. 354/2018 Z. z. ustanovenia katalógu prac. činnosti
    fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmenách a doplnení neskorších predpisov.
    Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

  • učiteľ materskej školy (na ul. Limbova, Jiráskova)

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    po vzájomnej dohode
   • Požiadavky:
    Požadované vzdelanie:  ÚSOV pedagogický smer - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, prípadne VŠ I. alebo II.st. podľa Vyhl. č.437/2009 Z. z.  MŠ SR časť I.
    Práca na 2 zmennú prevádzku   (plný úväzok) Doba určitá:  do 31.8.2020 (neskôr neurčitá)
    Plat  podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedag. zam. a odbor. zamestnancoch a o zmene a
    doplnení niektorých zákonov,
    zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práve vo verejnom záujme ÚSO v PT 5 samostatný 678,50 € – 841,50 €,VŠ II.st. v PT 7 samostatný 828,50 € - 1027,50 €
    Náplň práce: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ MŠ v zariadení pre materské škôlky.
  • údržbár

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    dohodou
   • Požiadavky:
    Nástup - po vzájomnej dohode na dobu určitú do 31.12.2020 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok - piatok
    Prac. náplň: Oprava a údržba vodovodného zariadenia, dverí, zámkov, okien, nábytku a iné remeselné práce. V zimnom období odhŕňanie snehu, na jeseň hrabanie lístia.
    Požadované vzdelanie: stredné vzdelanie – smer strojárstvo
    Platové podmienky: Určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z.katalóg prac. činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.,
    Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: PT 2 vo výške: 637,00 €
  • pedagogický zamestnanec- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia MAT - FYZ - CHE

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    2.9.2019
   • Požiadavky:
    VŠ II.stupňa - podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z. z. časť V. v znení neskorších zmien a predpisov
    Prac. náplň: Výchovno – vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagog. zamestnancom, ktorým je učiteľ ZŠ zaradený do kariérového stupňa pedagog. zamestnanec ….(podľa zákona č. 317/2009 Z. z. )
    Doba určitá - do 31.8.2020(neskôr neurčitá)
  • pedagogický zamestnanec- učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    po vzájomnej dohode na dobu určitú 1 rok od 01.09.2019 (neskôr doba neurčitá), práca na 2 zmeny: pondelok - piatok
   • Požiadavky:
    Požadované vzdelanie: VŠ II.st. s I. atestáciou
    podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
    odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 437/2009 Z. z. časť V. v znení neskorších zmien a predpisov
    (doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, zápočet praxe)
    Ďalšie požiadavky: prax v odbore minimálne 5 rokov. Kladný vzťah k deťom. Osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať, samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, flexibilita, systematická práca
    Nástup: po vzájomnej dohode na dobu určitú 1 rok od 01.09.2019 (neskôr doba neurčitá), práca na 2 zmeny: pondelok - piatok
    Prac. náplň: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľ MŠ zaradený do kariérového stupňa (podľa zákona č. 317/2009 Z. z.) napr. pedag. zamestnanec s I. atestáciou
    Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
    Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
    (učiteľ s VŠ 2 st. s I. atestáciou pre MŠ), v PT 8 od 927,50 € - do
    1 187,50 €
    + 18,00 € mesačne zmenový príplatok
  • asistent učiteľa - pedagogický asistent

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    9.9.2019
   • Požiadavky:

    -VŠ I. stupňa v študijnom odbore: predškolská a elementárna pedagogika, odbor:
    učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo
    umelecko-výchovných a výchovných predmetov, odbor: pedagogika, štud. program:
    špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer –doplnenie
    pedagogickej spôsobilosti, štud. program: vychovávateľstvo,
    -ÚSO vzdelanie v odbore vzdelávania zamerané na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
    ÚSV doplnenie pedagogickej spôsobilosti, ÚSV a špecializačné kvalifikačné štúdium
    asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.8.2010, alebo
    vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. č. 317/2009 § 61
    a ods.8 do 31.12.2016 (ovládanie štátneho jazyka) odborná prax sa podľa zákona č.
    437/2009 Z. z. nepožaduje.
  • školský špeciálny pedagóg

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    9.9.2019
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady podľa Vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z. – v znení neskorších
    predpisov a zmien
    -VŠ II. stupňa Pedagogická fakulta v študijnom odbore: učiteľstvo pre školy pre
    mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, životopis, vysvedčenie, čistý
    výpis registra trestov (pri nástupe), zápočet odpracovaných rokov, vstupná lekárska
    prehliadka (pri nástupe), osobný dotazník . Doklady posielať na e-mail p. riaditeľke
    školy, prípadne poštou na: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima
    Gorkého 21, Trnava 917 02
    ________________________________________________________________________
    ________
    Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných
    zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 553/2003 Z. z.
    o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ).
    V platovej triede 7 VŠ II.st. od 907,50 € do 1035,00 €.
    Pracovná náplň určená NP – odborná činnosť.
    NÁSTUP: od 9.9.2019 doba určitá do 31.8. 2021 (podľa projektu ) pohovor na voľné
    prac. miesto oznámi riaditeľka školy písomne, prípadne telefonický.
    Plný pracovný úväzok – 100%
    Pracovný čas: od 7,45 h. – do 15,45 h. ( z toho: 30 min. obedňajšia prestávka)
  • sociálny pedagóg

   • Úväzok:
    50%
    Dátum nástupu:
    9.9.2019
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné predpoklady podľa Vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z. – v znení neskorších
    predpisov
    a zmien
    -VŠ II. stupňa Fakulta pedagogická, zdravotníctva ... v študijnom odbore: sociálna
    práce,
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do prac. pomeru, životopis, vysvedčenie, čistý
    výpis registra trestov (pri nástupe), zápočet odpracovaných rokov, vstupná lekárska
    prehliadka (pri nástupe), osobný dotazník . Doklady posielať na e-mail p. riaditeľke
    školy, prípadne poštou na: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima
    Gorkého 21, Trnava 917 02
    ________________________________________________________________________
    ________
    Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných
    zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 553/2003 Z. z.
    o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ).
    V platovej triede 9 VŠ II.st. od 831,50 € do 948,00 €. (pri 100% úväzku)
    Prac. náplň: určená NP - odborná činnosť.
    NÁSTUP: od 9.9.2019 doba určitá do 31.8. 2021 (podľa projektu ) pohovor na voľné
    prac. miesto oznámi riaditeľka školy písomne, prípadne telefonický.
    Polovičný pracovný úväzok – 50%
    Pracovný čas: od 7,45 h. – do 11,30 h. ( z toho: 30 min. obedňajšia prestávka)
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie