• ZRPŠ

     • Pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá bude v utorok 24.9.2019

      o 16:30 hod. Po nej budú nasledovať triedne schôdze.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Otvorenie šk. roka 2019/2020

     • Milí žiaci a žiačky,

      slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa  

      2. septembra  2019 (pondelok). 

      Stretneme sa o 8,00 v  triedach. Program prvého dňa bude trvať do 8,45 hod.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami v novom školskom roku.

                                                                                                                                Učitelia

       

     • Oznam pre rodičov

     •  

      Vážení rodičia,

       

      rozdali sme vašim deťom zápisné lístky na stravu, na školský rok 2019/2020.

       V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2019/2020, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) „Zápisný  lístok stravníka“ .

       

      Zápisný lístok prosíme vrátiť vedúcej ŠJ do 20. 8.2019


      Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v školskom roku 2019/2020, pre ŠJ pri ZŠ s MŠ Ul.M.Gorkého 21, Trnava, a na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka a zaplatenej stravy, bude žiak prihlásený na stravovanie v školskom roku 2019/2020.


      Pre zápisný lístok s individuálnym zabezpečením  diétnej stravy kontaktujte prosím vedúcu ŠJ – p. Brezinovú

       

     • Test IT zručností

     • V období od 16. mája 2019 do 15. júla 2019 bude k dispozícii on-line test na www.itfitnesstest.skprostredníctvom ktorého si žiaci a pedagógovia našej školy môžu overiť úroveň svojich IT zručností. Otestovať sa však môžu aj všetci občania akejkoľvek vekovej kategórie.

      Po absolvovaní testu dostane každý respondent certifikát a odporúčania na zlepšenie svojich individuálnych IT zručností. Test môžete opakovať v priebehu celého roka a aj tak si zlepšovať svoje IT zručnosti.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie