• Ovocný sad

    • Oblasť: Ekológia a životné prostredie

     Autorkou projektu je PaedDr. Tatiana Ďurovská

     Cieľ projektu: Cieľom je vytvorenie intravilánového ovocného sadu určeného pre vzdelávanie a vysadenie nového vegetačného porastu. Hlavnou časťou projektu je výsadba, následná každoročná sezónna starostlivosť o jednotlivé kultivary a vytvorenie vhodného prostredia pre užitočný hmyz v ovocnom sade. Takto prebudovaný a revitalizovaný sad bude možné využiť pre výučbu i pre štúdium v rámci pedagogickej praxe študentov.

     Vyučovanie k praktickej ochrane prírody priamo v prírodnom prostredí a pozitívny pocit z dobre vykonanej práce žiakov má pre nich o to hmatateľnejší význam, ak vidia a môžu držať priamo vo svojich rukách plody svojho celoročného úsilia v podobe krásneho, zrelého a zdravého ovocia. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli v areáli školy revitalizovať a rekultivovať starý ovocný sad.

     V priebehu realizácie projektu si žiaci osvojili aj zručnosti pri práci s informačnými technológiami (tvorba odborného obsahu do náučnej tabule) a beletristickými odbornými zdrojmi. Samotné vyučovanie v sade prispeje k prehĺbeniu teoretických poľnohospodárskych vedomostí a napomôže k budovaniu praktických zručností. Vzniknutý ovocný sad spolu s náučnou tabuľou tvorí esteticky, prírodne a funkčne ucelený priestor pre vzdelávanie  žiakov k zdravému životnému štýlu a praktickému návratuk tradičným vidieckym technikám v starostlivosti o ovocné stromy. Žiaci budú mať možnosť osvojiť si techniky ošetrovania ovocných krov a stromčekov priamo v „prírodnej učebni“ počas nasledujúcich rokov. Veľmi ťažkou témou pre žiakov základnej školy je „Hmyz a článkonožce“ a práve vybudovanie domčeku pre hmyz bude každoročne pomáhať žiakom si túto tému viac priblížiť a vidieť na vlastné oči život hmyzu v ich prirodzenom prostredí, naučiť sa ho nielen neničiť, ale i chrániť a pochopiť význam hmyzu v biologickej ochrane prírody proti iným škodcom, napríklad pri pestovaní ovocných stromčekov. Súčasná generácia zabúda na svoj pôvod v oblasti slovenskej poľnohospodárskej produkcie, ktorý je vytláčaný neustále silnejúcim tlakom zo strany sveta techniky a preto sme sa rozhodli tento trend aspoň čiastočne zvrátiť vytvorením takéhoto ekodidaktického priestoru.

     Prebudovanie pôvodného zostarnutého sadu jabloní sme rozčlenili do nasledujúcich etáp:

     1. Odstránili sme staré jablone v počte 15 kusov, ponechali sme 5 ks na výučbu ovocinárstva,

     2. osadili sme plot s bránkou,

     3. vysadili sme nové ovocné stromy v počte 18 kusov (hruška, višňa, čerešňa, jabloň, marhule, ringlota, slivka) a kry v počte 22 kusov (černica, egreš, malina, ríbezle čierne, ríbezle červené, ríbezle biele, rakytník rešetliakový,kiwi) ako náhradu 15 odstránených jabloní,

     4. vytvorili sme hmyzí domček,

     5. osadili sme náučnú tabuľu s odborným obsahom,

     6. každoročná sezónna starostlivosť bude posledným opakujúcim sa bodom využívania novozniknutého ovocného sadu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie