• Kompostovisko

    • KOMPOSTOVISKO

     Autorkou projektu je PaedDr. Tatiana Ďurovská

     Prvoradým cieľom pre vytvorenie školského kompostoviska bola ochrana prírody, ktorej je kompostovanie neoddeliteľnou súčasťou.

     Nielen teoretické nabádanie a vštepovanie teoretických informácií o ochrane prírody, ale predovšetkým praktické skúsenosti detí v oblasti ochrany prírody sú nosným pilierom pre environmentálne uvedomelé nasledujúcegenerácie. Vytvorením kompostoviska  sa snažíme zvýšiť estetiku prostredia areálu školy a zároveň navrátiť odumierajúce časti vegetačného pokryvu späť do kolobehu živín v prírode.Na projekte pracovali učitelia – napísaním projektu, zháňaním materiálu a jeho dovozom, naprojektovaním celého objektu v rámci areálu školy. Technickí pracovníci školy a pracovníci z Úradu práce zabezpečili výkopové práce a zasadenie tvárnic, betónu, osadenie stĺpikov a pletiva. Žiaci a učitelia vysádzali okrasnú funkčnú zeleň počas vyučovacích hodín (Svet práce, Prírodné vedy, Technika) s pomocou technických pracovníkov. Projekt je určený pre všetkých žiakov/žiačky  a učiteľov/učiteľky  prvého i druhého stupňa základnej školy.

     Bude využívaný aj odbornými pracovníkmi školy, ako aj širšou verejnosťou. Detailnejší popis a etapy sú uvedené v bodoch:

     1. etapa – vymeranie lokality,

     2. etapa  – odstránenie úrodnej časti pôdy (humusový horizont) a jej odnos  pre budúce využitie - výsadbu                                                                                               ,

     3. etapa – technická úprava podložia a následná pokládka obvodových múrov s bezpečnostnými zábranami

     4. etapa – výsadba okrasnej funkčnej zelene v tesnej blízkosti oplotenia (buxus sp.,),

     5. etapa – využitie novovybudovaného kompostoviska na dočasné uskladňovanie listovej hrabanky  počas vegetačného obdobia s aplikovaním získaných vedomostí z predmetu Biológia, Prírodné vedy a Svet práce.           

                                                                                                        

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie