• FIBONACCI

    •        V školskom roku 2010/2011 sa začal na škole realizovať uvedený vzdelávací projekt, zameraný na podporu záujmu detí o prírodovedné predmety a neskôr prírodné vedy. V učebnom pláne školy je predmet zaradený pod názvom Prírodné vedy a je súčasťou ŠkVP. PF TU, ktorá ja garantom vzdelávacieho projektu poskytuje pedagogičkám vzdelávanie, ako aj učebný plán, osnovy a konkrétne rozpracovanie úloh pre predmet Prírodné vedy. Taktiež je zabezpečovateľom materiálneho vybavenia a protektorom dodržania stanoveného vzdelávacieho cieľa.

                 Projekt Fibonacci (www.fibonacci-project.eu) sa zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania v predškolských zariadeniach, na 1. a 2. stupni základného vzdelávania a to takým spôsobom, aby sa žiak/čka naučil/a pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učí žiakov/čky experimentovať a rozvíja ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať. Do projektu je zapojených 21 európskych krajín, ktoré rozpracovávajú metodiku výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania koncepčne zhodným spôsobom.

                 Žiaci/čky prijali nový predmet s nadšením. Na hodinách prírodných vied kombinovali skupinové vyučovanie v školskom laboratóriu so skúsenostným vyučovaním priamo v teréne v blízkom okolí školy. Žiaci/čky pracovali  “ako vedci“  metódou stanovovania a následného overovania hypotéz, čím prispeli vlastnou skúsenosťou  k tvorbe  trvácnejších vedomostí. Vzhľadom na pozitívne skúsenosti s touto činnosťou bude projekt pokračovať aj v tomto školskom roku v šiestom ročníku.

                                                                  

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: PaedDr. Irena Ryšavá 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie