• ZDRAVÁ ŠKOLA

    • Stále aktuálny a v škole realizovaný v čiastkových projektoch celoštátny výchovný program Zdravá škola – ide o podujatia zamerané na environmentálnu výchovu, šport, zdravý životný štýl, estetiku prostredia. Do projektu Zdravá škola patrí a výchovný program zameraný na pomoc deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Projekt má v škole niekoľkoročnú tradíciu. ZŠ Ul. M. Gorkého 21 v Trnave bola zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie v septembri 1999. Prostredníctvom rámcového projektu Zdravá škola vstupujú žiaci do ďalšieho sumáru projektových zámerov, ktoré im prinášajú možnosť uplatniť vedomosti, zručnosti, talent, výskumnícku činnosť..., ale tiež získať nové poznatky a skúsenosti.

                 V projekte Škola podporujúca zdravie pracujú všetci učitelia/ky I. aj II. stupňa ZŠ ako aj vychovávateľky ŠKD. Autorkami projektu sú Mgr. Anna Bartošová, Mgr. Kamila Lachká.  Projekt je určený aj rodičom žiakov/čok ktorí/é môžu pomôcť pri organizovaní a realizácii aktivít. Projekt sleduje dlhodobé ciele a trvale udržateľný stav.

     V Základnej škole s MŠ na Ulici Maxima Gorkého 21 v Trnave k tradičným, každoročne organizovaným podujatiam a aktivitám Zdravej školy patria:

     - škola v prírode,

     - lyžiarsky výcvikový kurz,

     - plavecký kurz,

     - činnosť krúžkov zameraných na presadzovanie zdravého životného štýlu (turistický, športové krúžky, zdravotnícky,... ),

     - Festival športu,

     - Deň zdravej výživy a Týždeň zdravia,

     - 2x ročne organizovaný zber odpadového papiera.

                 V rámci medzipredmetových vzťahov a výchovného pôsobenia na triednických hodinách sa učitelia/ky spolu so žiakmi/čkami zaoberajú problematikou zdravého životného štýlu, zdravia, ale aj negatívnych vplyvov na život a zdravie človeka. Poukazujú na dôsledky nesprávnych a negatívnych návykov, šikanovania, týrania, venujú sa výchove smerujúcej k ochrane ľudských práv a pod. Učitelia a učiteľky využívajú rôzne formy výchovného pôsobenia – besedy, rozpravy, mapu mysle, brainstorming  ... Výchovný vplyv uplatňujú nenásilne a využívajú na to vyučovacie hodiny, triednické hodiny, krúžkovú mimovyučovaciu činnosť.

                 Najmä na vyučovacích hodinách výchovných predmetov je na rozhovory o zdravom životnom štýle dostatok času a priestoru.

                 Počas celého školského roka učiteľky, učitelia, žiaci a žiačky sa starajú o zveľaďovanie pracovného prostredia, vytvárajú esteticky vyhovujúce dekorácie, podieľajú sa na kultivovaní exteriéru školského areálu.

                 Koordinátori výchov sa počas roka zúčastňujú  seminárov a školení. Poznatky na nich získané odovzdávajú kolegom a kolegyniam, žiakom a žiačkam. 

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
   • info@zsmg.trnava.sk
   • riaditeľka školy: Ing. Beáta Krajčovičová 033/32 36 861 sekretariát: 033/32 36 860 zástupkyňa pre I.stupeň: Mgr. Ivica Krajčovičová 033/32 36 863 elaps@gtsmail.sk zástupkyňa pre II. stupeň: Mgr. Jana Pavlovčíková 033/32 36 862 jpavlovcikova@gmail.com školská psychologička: 033/32 36 866 personalistka 033/32 36 864 školská jedáleň: Jana Brezinová, telefón: 033/32 36 865
   • Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Grmanová 033/ 32 36 763 Školská jedáleň vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 764 sjlimbova@ms.trnava Zborovňa(odhlasovanie detí- pri kuchyni) 033/32 36 765 Trieda č. 4 033/32 36 766 Ďalší telefonický kontakt 033/55 31 394 Adresa : Elokované pracovisko -Materská škola Limbová 4 917 01 Trnava e-mail: mslimbova@ms.trnava.sk
   • Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Škultétyová 033/ 32 36 757 Školská jedáleň: vedúca: Mária Jánoschková 033/ 32 36 755 sjjiraskova@ms.trnava Zborovňa: 033/32 36 754 Adresa : Elokované pracovisko - Materská škola Jiráskova 25 917 02 Trnava e-mail: msjiraskova@ms.trnava.sk
  • Prihlásenie